Herinnering: as donderdag 5 maart ALV

1-3 Nieuws
Donderdag 5 maart: Algemene Ledenvergadering
20:00 uur
Clubhuis

Binnen een vereniging zoals de onze hebben leden de hoogste zeggenschap. Tijdens de ALV komen het beleid en activiteiten voor de komende periode ter sprake. Tijdens een ALV kunnen statuten worden gewijzigd, bestuurders worden benoemd, 'eervol ontslag' krijgen en moeten ook de begroting en de jaarrekening goedgekeurd. Wilt u weten wat er afgelopen jaar is gedaan. Of wilt u uw stem laten horen, dan zien we u graag donderdag op de vergadering.

 
De agenda ziet er als volgt uit:
- Notulen ALV vorig jaar
- Jaarrekening en begroting 2020/2021
- Terugkoppeling vanuit bestuur en commissies en vooruitblik komende periode
- Stichting Kunstgras: uitleg en discussie over (toekomstige) invulling beheer velden
- Rondvraag
- Afsluiting

Ter vergadering zullen de notulen, jaarrekening en begroting beschikbaar zijn.
 
1-3-2021 Algemeen